Game eMOCje in Polish-English version

Gra eMOCje :
Przeznaczona jest dla :
Wiek – 5-100
Liczba graczy – 50
Opcje i przygotowanie do gry :
1. Przy grupie 7 osobowej każdy może grać sam (uwaga wtedy rundy trwają nieco dłużej )
2. Przy większych ilościach dobrze połączyć osoby w pary/ zespoły
Zespoły powinny być nie więcej niż 4-5 osób w zespole
3. Każda z grup dostaje kartę – Mam propozycję
Każda grupa dostaje kartę – Mam pomysł
Karty są potrzebne do rundy 5
4. W grze jest 5 rund – w każdej losowana jest nowa emocja , emocji jest 35Celem rund jest nauka :
– rozpoznawania emocji u siebie i innych
– nazywania emocji
– wyrażania emocji za pomocą mimiki, ciała
– wyrażania emocji w zachowaniach, które mają nie krzywdzić mnie i innych
– szukania sposobu na wyrażanie emocji
Game eMOTIONS :
It is designed for :
Age – 5-100
Number of players – 50
Options and preparation for the game :
1. with a group of 7 people, everyone can play alone (note then the rounds take a little longer )
2.With larger numbers it is good to combine people into pairs/teams
Teams should be no more than 4-5 people per team
3. each group gets a card – I have a proposal
Each group gets a card – I have an idea
Cards are needed for round 5
4There are 5 rounds in the game – in each round a new emotion is drawn , there are 35 emotionsThe purpose of the rounds is to learn :
– recognizing emotions in yourself and others
– naming emotions
– expressing emotions through facial expressions, body
– expressing emotions in behavior not to hurt me and others
– looking for ways to express emotions

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Gra eMOCje w wersji polsko – angielskiej :
Przeznaczona jest dla :
Wiek – 5-100
Liczba graczy – 50
Opcje i przygotowanie do gry :
1. Przy grupie 7 osobowej każdy może grać sam (uwaga wtedy rundy trwają nieco dłużej )
2. Przy większych ilościach dobrze połączyć osoby w pary/ zespoły
Zespoły powinny być nie więcej niż 4-5 osób w zespole
3. Każda z grup dostaje kartę – Mam propozycję
Każda grupa dostaje kartę – Mam pomysł
Karty są potrzebne do rundy 5
4. W grze jest 5 rund – w każdej losowana jest nowa emocja , emocji jest 35Celem rund jest nauka :
– rozpoznawania emocji u siebie i innych
– nazywania emocji
– wyrażania emocji za pomocą mimiki, ciała
– wyrażania emocji w zachowaniach, które mają nie krzywdzić mnie i innych
– szukania sposobu na wyrażanie emocjiZestaw zawiera
Instrukcje polsko – ukraińska
7 kart Lista emocji polsko – ukraińska
7 kart Mam propozycje polsko – ukraińska
7 kart Mój pomysł polsko – ukraińska
35 pasków z emocjami po polsku
35 pasków z emocjami po ukraińsku
50 kart z zachowaniami wyrażającymi emocjeOpis rozgrywkiGranie w grę eMOCje , może być doskonałym wstępem do rozmowy o emocjach .Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Nie ma na świecie człowieka, który by ich nie odczuwał. Wszystko, co robimy, wzbudza w nas radość, smutek, strach, ciekawość, rozżalenie, wściekłość, zadowolenie, zazdrość, etc. Każda emocja – jest nam potrzebna.Emocje są również bezapelacyjnie ważne w kontaktach międzyludzkich.Dlatego warto o nie zadbać zarówno pod kątem okazywania jak i rozpoznawania u innych .
Ważne, żeby nauczyć się różnych rodzajów reakcji na emocje, takich reakcji które nie będą krzywdzić nas i innych.Wiele osób, ma kłopot z tym , żeby pokazać , że są szczęśliwi, radośni, wręcz „kulą „ się w sobie, żeby tylko nie było widać , ze się cieszą .A przecież nawet na radość można reagować na sto różnych sposobów. Można skakać z radości, można kogoś przytulić , można po prostu powiedzieć tak się cieszę , taka jestem radosna.Emocje są dla nas wskazówkami dotyczącymi tego, jak odbieramy świat. Wiele osób podąża za emocjami uznawanymi za pozytywne – radością, zadowoleniem czy rozkoszą – a jednocześnie stara się negować te mniej przyjemne, takie jak smutek, rozgoryczenie czy onieśmielenie.Nie odczuwamy w końcu zawstydzenia, złości czy irytacji bez powodu – pojawia się jakiś czynnik, który prowokuje w nas takie uczucia. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ mógł nas zirytować żart kolegi, który był absolutnie nie na miejscu, ale i irytacja mogła się u nas pojawić z powodu tego, że ktoś – kto wcale nie miał takiego obowiązku – nie wykonał czegoś zgodnie z naszymi założeniami. Ukrywane emocje niejednokrotnie wracają ze wzmożoną siłą i wtedy bolą zdecydowanie bardziej.Uświadomienie sobie źródeł danej emocji tak naprawdę nas wzbogaca – mówi nam chociażby o tym, czy nasze reakcje były uzasadnione, czy może jednak niekoniecznie.O emocjach należy nie tylko mówić, ale i słuchać.
The game eMOCje in Polish and English version :
It is designed for :
Age – 5-100
Number of players – 50
Options and preparation for the game :
1. with a group of 7 people, everyone can play alone (note then the rounds take a little longer )
2.With larger numbers it is good to combine people into pairs/teams
Teams should be no more than 4-5 people in a team
3. each group gets a card – I have a proposal
Each group gets a card – I have an idea
Cards are needed for round 5
4There are 5 rounds in the game – in each round a new emotion is drawn , there are 35 emotionsThe purpose of the rounds is to learn :
– recognizing emotions in yourself and others
– naming emotions
– expressing emotions through facial expressions, body
– expressing emotions in behavior not to hurt me and others
– looking for ways to express emotionsThe set includes
Polish-Ukrainian instructions
7 cards List of emotions Polish-Ukrainian
7 cards I have suggestions Polish-Ukrainian
7 cards My idea Polish-Ukrainian
35 emotion slips in Polish
35 strips with emotions in Ukrainian
50 cards with behaviors expressing emotionsDescription of the gamePlaying the game eMOCje , can be an excellent introduction to a conversation about emotions .Emotions accompany us every day. There is no human being in the world who does not feel them. Everything that we do arouses in us joy, sadness, fear, curiosity, anger, rage, contentment, jealousy, etc. Every emotion – we need.Emotions are also unquestionably important in interpersonal relations.Therefore, it is worth taking care of them both in terms of showing and recognizing in others .
It is important to learn different types of reactions to emotions, such reactions that will not hurt us and others.Many people, it is difficult to show that they are happy, joyful, they even „curl up” in themselves, just to avoid being seen that they are happy .And yet even joy can be responded to in a hundred different ways. You can jump for joy , you can hug someone , you can simply say I am so happy , I am so happy .Emotions give us clues about how we perceive the world. Many people follow emotions that are considered positive – joy, contentment or delight – while trying to negate those that are less pleasant, such as sadness, bitterness or intimidation.After all, we don’t feel embarrassment, anger or irritation for no reason – there is some factor that provokes such feelings in us. It’s worth thinking about, because we may have been annoyed by a colleague’s joke that was absolutely out of place, but also irritation may have arisen in us due to the fact that someone – who was not at all obliged to do so – did not perform something according to our assumptions. Hidden emotions often come back with increased force and then they hurt definitely more.Becoming aware of the sources of a given emotion actually enriches us – it tells us, for example, whether our reactions were justified, or perhaps not necessarily so.Emotions should not only be talked about, but also listened to.

Informacje dodatkowe

Kolor

Niebieski, Żółty